Te laat komen, ziek of verlof

Verzuim voorkomen we samen

In Nederland hebben we een leerplicht. Met goed onderwijs vergroot je je kansen voor jouw toekomst. Uit onderzoek blijkt dat verzuim een voorteken kan zijn van schooluitval. En dat willen we samen voorkomen, want we gunnen onze leerlingen het beste voor later.

Wat te doen bij te laat komen, ziekte of bijzonder verlof?

Te laat komen
Kom je te laat, ga dan direct naar het lokaal waar je les hebt. De docent meldt jou als 'te laat'. Meldt je later diezelfde dat nog in lokaal 126 bij de verzuimcoördinatoren. Je zult één uur in moeten halen. Te laat komen telt ook mee als ongeoorloofd verzuim en zal door de leerplichtambtenaar meegenomen worden bij preventieve gesprekken en het nemen van maatregelen. Na tien keer te laat komen, zal er een melding gemaakt worden bij de leerplichtambtenaar.

Verzuim

Op het Thomas A Kempis College houden we de absentiegegevens van leerlingen goed bij. Dagelijks registreren we welke leerlingen afwezig zijn. Als afwezigheid niet vooraf (door ouders/verzorgers) is doorgegeven, nemen wij contact op met het thuisfront. Leerlingen en ouders kunnen de persoonlijke absentiegegevens bekijken in Magister. Er is een verschil tussen geoorloofd en ongeoorloofd verzuim.

Geoorloofd Verzuim
We hebben het over geoorloofd verzuim als een leerling bijvoorbeeld ziek is. Het is de bedoeling dat de ouders/verzorgers op betreffende dag voorafgaand aan de eerste les (tussen 08:00 uur en 09:00 uur) de ziekmelding telefonisch doorgeeft of u spreekt het automatische voicemailbandje in of via de Magister-app. De Magister-app is voor ouders alléén bedoeld om hun kind ziek te melden, dan wordt het kind de hele dag automatisch ziekgemeld. Via de Magister-app kunt u uw kind niet langer dan 2 dagen ziekmelden. Daarna verwachten wij dat u opnieuw contact met ons opneemt via ons telefoonnummer 026 445 2447

Ongeoorloofd Verzuim
Ongeoorloofd verzuim betekent dat er geen geldige reden is om niet op school aanwezig te zijn. In dat geval neemt de verzuimcoördinator contact op met de leerling en de ouders. Bij zorgwekkend verzuim moeten wij de leerling aanmelden bij de Leerplichtconsulente. Ook veelvuldig of langdurig ziekmelden wordt gemonitord en in overleg met onze zorgcoördinatoren kan de leerling aangemeld worden bij de school/jeugdarts.

Wij verzoeken afspraken met bijvoorbeeld de dokter of de tandarts zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen. Als er een situatie is waardoor je toch een dag(deel) moet missen, is het de bedoeling dat je daarvoor verlof aanvraagt. Dat kan via dit formulier. Aanvragen voor verlof dienen uiterlijk binnen 5 werkdagen voor het gevraagde verlof ingestuurd te worden, mits mogelijk en anders zo snel als mogelijk vooraf.

Verzuimregistratie voor leerlingen 18+
Ook voor leerlingen van 18 jaar en ouder wordt het verzuim geregistreerd, aangezien ze bij ons op het Thomas A Kempis College onderwijs volgen. Voor hen gelden dezelfde afspraken: ziekmeldingen gaat via de Magister-app en verlofaanvragen worden op dezelfde wijze gedaan als leerlingen jonger dan 18 jaar, vooraf en met onderstaande link. Bij ongeoorloofd verzuim hanteren we dezelfde wettelijke richtlijnen en kan er melding gedaan worden bij leerplicht; speciale afdeling voor leerlingen van 18 jaar en ouder.

Regionaal Verzuimprotocol Midden Gelre

In het Regionaal verzuimprotocol Voortgezet onderwijs zijn de afspraken en de verwachtingen over de samenwerking vastgelegd tussen de leerplichtambtenaren van de betrokken gemeenten en de in het convenant genoemde besturen Voortgezet Onderwijs.

Contact

Voor uw vragen en/of opmerkingen kunt u zich wenden tot Verzuimcoördinatoren (Christa Melchers en Elizabeth Morren-Vroegindeweij) via de mail: verzuimTAK@arentheemcollege.nl of telefonisch via het algemene nummer (026 445 2447).

Wij helpen je graag!

Geen antwoord gevonden op je vraag? Zo kun je contact opnemen