Mentor 

Elke leerling heeft een mentor. De mentor heeft veel contact met de leerling én zijn ouders. Hij is de vertrouwenspersoon, maar ook coach: iemand die leerlingen helpt om het maximale uit hun schooltijd te halen. 

Extra lessen 

In de onderbouw zijn er steunlessen en in de bovenbouw banduren. In deze lessen krijgen leerlingen die het nodig hebben extra begeleiding voor bepaalde vakken. Voor leerlingen die problemen hebben met rekenen, zijn er extra lessen. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om huiswerk op school te maken.  

Studie- en keuzebegeleiding 

Mentoren en decanen helpen de leerlingen om een keuze te maken voor een bepaalde richting of opleiding. Ook begeleiden ze hen de voorbereiding op het examen en het traject daarna. 

Trainingen 

Onze school biedt verschillende trainingen aan op het gebied van sociale vaardigheden, faalangstreductie, het examen en motivatie. 

Dyslexie 

Dyslexie kan het leren behoorlijk belemmeren. Als er een dyslexieverklaring wordt afgegeven, heeft de leerling recht op extra voorzieningen tijdens de les, proefwerken en het examen. Als de leerling geen verklaring heeft, maar er wel een vermoeden van dyslexie bestaat, kan hij getest worden. Voor meer informatie kunt u - via de mentor - contact opnemen met onze ondersteuningscoördinator. 

Zorg 

Wanneer de mentor samen met u constateert dat het niet goed gaat met uw kind, bespreekt hij dit met de afdelingsleider. Ook kan hij de ondersteuningscoördinator vragen om mee te denken. Die maakt dan met de mentor een plan van aanpak. 

Ondersteuningscoördinator 

Elke school van het Arentheem College heeft een eigen ondersteuningscoördinator. Samen besluiten zij of ze de leerling doorverwijzen naar Scala of naar een externe specialist (bijvoorbeeld een jeugdarts). Daarbij geeft de ondersteuningscoördinator aan door wie de leerling het beste verder geholpen kan worden. Voor leerlingen en ouders blijft de mentor het eerste aanspreekpunt. 

Zorg Advies Team 

Acht maal per jaar komt het Zorg Advies Team (ZAT) op school bijeen. Het team bestaat uit een maatschappelijk werker, de leerplichtambtenaar, de schoolarts, de schoolorthopedagoog en onze ondersteuningscoördinatoren. We brengen ouders vooraf op de hoogte wanneer hun kind in het ZAT wordt besproken. Door intensieve samenwerking van alle partijen lukt het in veel gevallen snel de juiste hulp voor een leerling in gang te zetten.  

Huiswerkbegeleiding 

Naast de mogelijkheid om huiswerk op school te maken onder leiding van docenten, is er in samenwerking met Studiekring ook een intensief traject van huiswerkbegeleiding en bijlessen. Door deze samenwerking en de korte lijntjes met school, sluiten de diensten van de Studiekring goed aan op het onderwijs op school. Aan deze vorm van begeleiding zijn extra kosten voor ouders verbonden. Iedere middag na schooltijd vanaf 15.00 uur (op vrijdag vanaf 14.00 uur) zijn de begeleiders van de Studiekring op school aanwezig. De extra begeleiding die geboden wordt kan ervoor zorgen dat leerlingen snel leren hoe zij schoolzaken slim kunnen aanpakken en hoe zij zichzelf kunnen motiveren aan de slag te gaan. Ze leren hoe ze moeten leren hoe zij een overzicht krijgen door goed te plannen. 

Wilt u uw zoon of dochter een keer laten ervaren hoe het is om begeleiding van de Studiekring te krijgen? Dat kan! Vraag naar de mogelijkheden door een mail te sturen naar Jop Deckers, jopdeckers@studiekring.nl of kijk op Studiekring.nl.  

Wij helpen je graag!

Geen antwoord gevonden op je vraag? Zo kun je contact opnemen